TORVEL poskytuje komplexné služby pri príprave žiadostí o grant. Poradenstvo smeruje k získaniu grantov a dotácií z eurofondov, štátneho rozpočtu, fondov cezhraničnej spolupráce a iných finančných zdrojov. Kvalitný projekt je základnou podmienkou úspechu pri posudzovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z dotačných zdrojov. Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami v oblasti grantového poradenstva a pomôžeme Vám s prípravou úspešného projektu.

 

Služby grantového poradenstva

  • analýza projektového zámeru možného žiadateľa o dotáciu
  • pravidelný informačný servis o aktuálnych možnostiach čerpania dotácií
  • výber vhodného zdroja financovania pre projektový zámer
  • spracovanie projektového zámeru do žiadosti o NFP podľa podmienok grantového zdroja
  • spracovanie rozpočtu projektu a ďalších potrebných povinných príloh a štúdií
  • kontrola a kompletizácia povinných príloh a dokumentov žiadosti o NFP
  • kontrola formálnej úplnosti a správnosti pred podaním žiadosti o NFP
  • komunikácia s riadiacim orgánom (ministerstvo / implementačná agentúra)
  • asistencia pri doplnení dokumentov vyžiadaných riadiacim orgánom
  • návrh zapracovania potrebných zmien v predloženom projekte