TORVEL zabezpečuje prostredníctvom svojich projektových manažérov implementáciu projektov. Pomôžeme Vám s náročným procesom riadenia a administrácie schváleného projektu. Komplexné riadenie projektov zabezpečujú experti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia investičných a neinvestičných projektov.

 

Riadenie projektu

 • sledovanie harmonogramu a priebehu aktivít projektu
 • sledovanie lehôt a termínov v zmysle Zmluvy o NFP
 • komunikácia s riadiacim orgánom (ministerstvo / implementačná agentúra)
 • poskytovanie informácií súvisiacich s priebehom realizácie projektu
 • vypracovanie návrhu zmien zmluvných podmienok
 • doplnenie a prepracovanie príloh Zmluvy o NFP
 • návrh úpravy zmluvných podmienok s dodávateľmi
 • priebežné sledovanie zmien legislatívy, usmernení a informovanie prijímateľa o relevantných zmenách týkajúcich sa implementácie projektu
 • poradenstvo a konzultácie v oblasti informovania verejnosti o získanej pomoci – publicita projektu

 

 Finančné riadenie

 • kontrola súladu účtovnej dokumentácie so Zmluvou o NFP
 • sledovanie súladu vynaložených finančných prostriedkov s oprávnenými aktivitami a výdavkami projektu
 • príprava žiadostí o platbu a doplnenie žiadostí o platbu podľa riadiaceho orgánu
 • kontrola a súčinnosť pri kompletizácii podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu

 

Monitoring projektu

 • sledovanie termínov predkladania monitorovacích správ v zmysle zmluvy o NFP
 • kontrola fyzického pokroku implementácie projektu v súlade so zmluvou v NFP (merateľné ukazovatele)
 • príprava a doplnenie monitorovacích správ